Rechten en omstandigheden werknemers verbeterd

Volgens minister Soewarto Moestadja van Arbeid zijn de rechten en werk- en leefomstandigheden van werknemers met sprongen vooruit gegaan. De arbeidersklasse van Suriname is gegaan van bezit, tot semi-slaaf en nu tot een mondige werknemer die het recht heeft zich ongestraft te bundelen en collectief te onderhandelen over hun werkomstandigheden en hun arbeidsvoorwaarden en ook om op te komen voor hun belangen.

De Surinaamse arbeidersklasse heeft in termen van ordening en normering een enorme stap voorwaarts gemaakt. De grote markante sprongen die vooruit zijn gemaakt somde hij alsvolgt op; in 1863 (afschaffing slavenarbeid, codificatie rechten werkenden (huur-verhuur)), 1947 (invoering (BW) arbeidsovereenkomsten en rechten voor werknemers) en in de jaren ’80 (arbeidsdecreten: vakbondsvrijheid, ontslagbescherming, ordening arbeidsmarkt in voordeel Surinamers). Minister Moestadja haalde deze zaken als inleider aan tijdens de lezing van het Nationaal Informatie Instituut op dinsdag 30 april in de Congreshal. De presentatie werd gehouden in het kader van Wrokoman Dey. De lezing had als thema; “Van slavernij naar decent work en op weg naar de futuristische werkplek’’.

De bewindsman gaf een beeld vanaf 1492 tot heden door de geschiedenis van arbeid in historisch perspectief te plaatsen. De minister gaf aan, dat de regering veel heeft gedaan voor met name de werknemers door in 2014 werden de sociale wetten af te kondigen namelijk de Wet Minimum Uurloon, de Wet Algemeen Pensioen (die algemeen werknemerspensioen, weduwepensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen invoerde) en de invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering (die de verplichte ziektekostenverzekering). In deze periode werd besloten om uitvoering te geven aan het beleid van de vernieuwing van de arbeidswetgeving in het belang van de werknemers en de werknemers.

Uiteindelijk werden, als begin van de totale vernieuwing van de arbeidswetgeving, eind 2016 en begin 2017 de Wet Vrijheid van Vakvereniging, de Wet Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten Intermediairs, de Wet Arbeidsbemiddeling 2017, de Wet Arbeidsadviescollege en de Wet Arbeidsinspectie afgekondigd. Met deze wetten werd getracht vernieuwing de brengen in de rechtspositie van de werknemers en werkzoekenden wat betreft verenigingsvrijheid, collectieve onderhandelingen, uitzendbureaus, bemiddelingsbureaus, sociaal dialoog en de arbeidsinspectie.

In de afgelopen 4 jaren is het normenstelsel teneinde de positie van de arbeidende klasse te versterken, gemoderniseerd. De huidige regering gaat uit van een op rechten gebaseerde ontwikkeling en deze rechten zijn bij ons primair vervat in wetten, zei minister Moestadja. Hij zegt te beseffen dat ofschoon er aardig wat werk is verzet  er nog veel moet gebeuren op weg naar de nieuwe arbeidswereld.